04 maja 2011 odbył się kolejny koncert Warszawskiego Chóru Chłopięcego i Męskiego. Tym razem jednym z miejsc na liście koncertowej Chóru znalazł się Kościół pw. św. Andrzeja Boboli Londynie.

Koncert Chóru swym niesamowitym koncertem, zgromadził liczna rzesze słuchaczy a wieloraki repertuar pozwolił słuchaczom zagłębić się w cudownej muzyce w tym wyjątkowym Kościele.

Koncert nie mógłby się odbyć gdyby nie pomoc Proboszcza Ks. Marka Reczek.

Po koncercie odbyło się spotkanie oraz poczęstunek.

 

O Chórze : Zespół powstał w roku 1990 z ini­cja­tywy prof. Andrzeja Cho­ro­siń­skiego. Chór daje rocz­nie około 30 kon­cer­tów tak w kraju, jak i za granicą, wyko­nu­jąc dzieła nie­mal wszyst­kich epok, w tym wiel­kie dzieła ora­to­ryjne, wyko­ny­wane czę­sto w sław­nych salach kon­cer­to­wych pod batutą zna­ko­mi­tych dyry­gen­tów. Istotną formą dzia­łal­no­ści zespołu są wyjazdy zagra­niczne (Holan­dia, Niemcy, Fran­cja, Litwa, Japonia), pod­czas któ­rych chór spo­tkał się z dużym uzna­niem zarówno wśród publicz­no­ści, jak i kry­tyki.
W Pol­sce chór współ­pra­cuje z naj­więk­szymi insty­tu­cjami muzycz­nymi, takimi jak: Fil­har­mo­nia Naro­dowa, Teatr Wielki — Opera Naro­dowa, Mię­dzy­na­ro­dowy Festi­wal „Wra­ti­sla­via Can­tans”. Zespół może pochwa­lić się boga­tym dorob­kiem fono­gra­ficz­nym, w skład któ­rego wcho­dzi m.in.: pierw­sze świa­towe nagra­nie utworu G. Crumba Star Child, które otrzy­mało w roku 2001 nagrodę GRAMMY. 

Pre­sti­żowe dla zespołu są także wydane przez CD Accord nagra­nia z dzie­łami Krzysz­tofa Pen­de­rec­kiego: Credo, Pasja, Jutrz­nia. W sezo­nie 2006/2007 chór zdo­był „Złote pasmo” na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Chó­ral­nym w Bra­ty­sła­wie oraz pierw­szą nagrodę na Kon­kur­sie „Seghizzi Corale” w Gori­zii we Włoszech.

W roku 2009 Warszawski Chór Chłopięcy został zaproszony na koncerty w ramach Polska Year w Wielkiej Brytanii. 

foto. Monika Tkaczyk