konkRegulamin konkursu fotograficznego im. Tadeusza Murdzeńskiego

Konkurs organizowany jest przez Polską Fundację Kulturalną przy współpracy z Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym.

 

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu oraz członkowie ich rodzin.

3. Tematykę konkursu określa hasło: „Moje pierwsze kroki na Wyspach Brytyjskich”. Uczestnik Konkursu zgłaszając dane zdjęcie obowiązany jest odpowiednio je opisać poprzez wskazanie miejsca, gdzie zostało wykonane oraz daty kiedy zostało zrobione.

4. Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć zdjęć w formie cyfrowej.

5. Prace w formacie plików JPEG (wielkość pliku do 10 MB) należy przesłać na płycie CD wraz z kartą zgłoszenia. Wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J_01, Kowalski_J_02 itd.).

6. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej. Autor nadesłanego do Konkursu zdjęcia przenosi na Organizatora całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: druk, wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.

7. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 31 maja 2014 r. (decyduje data wpływu) w Polskiej Fundacji Kulturalnej, 238-246 King Street, Hammersmith London W6 0RF z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny. (Karta_uczestnictwa.pdf)

8. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

9. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu i wadliwe technicznie.

10. Organizator konkursu nie zwraca prac i nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

11.Ogłoszenie nazwisk laureatów nastąpi 19 lipca podczas otwarcia pokonkursowej wystawy prac w Galerii POSK. Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

12. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami: pierwsza nagroda £1500; dwie drugie nagrody po £500; dwie trzecie nagrody po £250.

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych.

konkurs

Źródło: Dziennik Polski