Enigma- elektroniczna maszyna szyfrujaca sprzedana za f110,000 – Enigma niemiecka przenośna, elektromechaniczna maszyna szyfrująca oparta na zasadzie obracających się wirników, opracowana przez Artura Scherbiusa, a następnie produkowana przez wytwórnię Scherbius & Ritter. Wytwórnia ta została założona w 1918 z inicjatywy Scherbiusa oraz innego niemieckiego inżyniera Richarda Rittera i zajmowała się konstrukcją i produkcją urządzeń elektrotechnicznych między innymi silników asynchronicznych. Scherbius odkupił prawa patentowe do innej wirnikowej maszyny szyfrującej opracowanej przez holenderskiego inżyniera Hugona Kocha.

Artur Scherbius nie był pierwszym, który skonstruował maszynę szyfrującą opartą na wirnikach. Poza nim i Hugo Kochem prace nad podobnymi urządzeniami prowadzili także Edward Hebern (USA, 1917) i Arvid Gerhard Damm (Szwecja, 1919), ale tylko Scherbius ze swoją Enigmą osiągnął sukces wprowadzając ją najpierw na rynek cywilny, a później do instytucji państwowych[1].

Enigma była używana komercyjnie od lat 20. XX wieku, a później została zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów. Podczas II wojny światowej maszyna ta była wykorzystywana głównie przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i wywiadowcze Niemiec, ale także innych państw. Enigma należała do rodziny elektromechanicznych wirnikowych maszyn szyfrujących i była produkowana w wielu różnych odmianach.

Enigma ciphering machine-E sold for F110, 000 – German Enigma portableelectromechanical ciphering machine, based on the principle of rotating rotors,developed by Arthur Scherbius, and then produced by the label Scherbius & Ritter.The label was founded in 1918 on the initiative of Scherbius and another German engineer Richard Ritter and dealt with the design and manufacture of electrical equipment including asynchronous motors. Scherbius bought the patent rights to another rotor cipher machine developed by the Dutch engineer Hugo Koch.Scherbius Arthur was not the first who constructed a cipher machine based on the rotors. Besides him and Hugo Koch working on similar devices also led EdwardHebern (USA, 1917) and Arvid Gerhard Damm (Sweden, 1919), but only with hisEnigma Scherbius success by entering her first on the civilian market, and later tothe state institutions [1 ].

Enigma was used commercially from the 20s Twentieth century, and later was adapted by State institutions in many countries. During World War II, this machinewas used primarily by the armed forces and other government and intelligenceservices of Germany, but also other states. Enigma belonged to the family ofelectromechanical rotor machine encryption and was produced in many differentvarieties.